v v Често задавани въпроси / Selfassessment Europeanisation - EU Fundraising Association

Често задавани въпроси

Относно

1. Как е структуриран инструментът за самооценка?

Инструментът за самооценка се състои от седем тематични области, всяка от които последователно адресира значими въпроси, свързани с европеизацията или интернационализацията на дадена организация. За всеки въпрос ще видите описания на 4 ситуации и трябва да изберете описанието, което най-точно представя Вашата организация.

2. Каква информация се предоставя при самооценката?

След като сте попълнили всички секции от инструмента за самооценка, ще получите оценка, базирана на отговорите Ви, която ще Ви покаже текущото състояние на процеса на европеизация в организацията. Тази оценка обхваща както индивидуалните тематични области, така и общия резултат. Заедно с това ще получите препоръки за текущия процес по европеизация на организацията, които също обхващат всяка индивидуална област и цялостния резултат. Ще можете да видите какъв е напредъкът на други организации, като направите сравнение с анонимни резултати на организации, направили самооценката.

3. Какви са възможностите, които интернационализацията дава на моята организация?

Европеизацията и интернационализацията осигуряват на организациите възможности за устойчиво развитие, например чрез достъп до нови знания, нови пазари и нови източници на финансиране, както и възможности за развитие на човешките ресурси и утвърждаване на репутацията на организационната. Може да научите повече за ползите от интернационализацията за Вашата организация тук. Също така може да прочетете успешните истории на други организации тук.

4. Какво представлява „европеизацията“ на дадена организация?

В контекста на организационното развитие, терминът „европеизация“ се отнася за процеса, който дадена организация осъществява с цел успешна международна дейност в Европа. За една организация, която по-рано е работила предимно в национален план, изпълнението на изискванията на този подход ще доведе до процес на промяна, който ще окаже влияние на различни сфери на дейност, от организационна стратегия до финансово планиране и управление на човешки ресурси. (вижте и въпрос 7)

5. Има ли разлика между европеизацията и интернационализацията на една организация?

Не, тъй като и двете следват един и същи подход. За разлика от „интернационализацията“ обаче, терминът „европеизация“ се фокусира повече върху международно сътрудничество с партньори в рамките на Европа.

6. Как тази самооценка ще ми помогне да разработя стратегия за интернационализация за моята организация?

Ще получите три важни компонента с информация в резултат от самооценката:

  • Преглед на темите, които са важни за развитието на Вашата организация в процеса на европеизация.
  • Информация за това къде се намира организацията Ви в момента в процеса на европеизация.
  • Препоръки, базирани на описанието на текущата Ви ситуация.

Тази информация представлява важна основа за развитието на стратегия за европеизация.
Препоръчваме няколко човека от Вашата организация да попълнят самооценката независимо един от друг. Резултатите, независимо дали са сходни или не, ще осигурят основа за конструктивна дискусия относно разработването на стратегия.

7. Какви теми обхваща самооценката и защо са избрани точно тези теми?

Самооценката е насочена към следните седем тематични области:

  • Мисия, визия и култура на организацията: мисията и визията на организацията Ви формират основата за разработване на организационна стратегия и затова са водещи за насочване на международни дейности в Европа. Културата в дадена организация влияе върху желанието на хората в нея да подкрепят процеса на промяна.
  • Лидерство, стратегия и управление: новаторско лидерство, стратегия за постигане на организационните цели и добро оперативно управление са успешни дейности за една организация, както и за процеса на европеизация.
  • Управление на човешки ресурси (ЧР): това е ключова тема в процеса на европеизация, тъй като силните комуникатори и екипите, които са запознати с културните различия в Европа, са необходимост за успешно международно сътрудничество.
  • Управление на проекти: това осигурява средствата за систематично прилагане на собствените ви идеи и постигане на устойчиви резултати. Познаването на тези средства е необходимо при международни проекти и за процеса на европеизация като проект за организационно развитие.
  • Финансови възможности и финансово управление: особено значими по отношение на инвестициите, необходими за професионални дейности и професионалното изпълнение на международни икономически задачи.
  • Сътрудничество и външна комуникация: Установяването и подобряването на международни контакти и отношения са от ключово значение за успешното изпълнение на стратегия за интернационализация, тъй като без местна подкрепа в други държави може да не е възможно да предоставяте продукти или услуги или това да е свързани с високи разходи.
  • Европейско измерение: всички организации в Европа са предмет на важни параметри. Те ръководят работата им и се определят на ниво ЕС. Следователно, организацията Ви трябва да обръща внимание на стандартите и законовите изисквания – както на национално, така и на европейско ниво.

8. Самооценката ще ми помогне ли да открия проектни партньори за европейски проекти?

Една от темите в самооценката е свързана със „Сътрудничество и външни комуникации“. Препоръките, които ще получите на базата на самооценката си за тази тема, са свързани с установяване на международни отношения, които след това могат да доведат до развитието на партньорства за европейски и международни дейности.

9. Инструментът за самооценка напълно безплатен ли е?

Да. Разработването на инструмента за самооценка е финансирано от европейската програма Еразъм+. Използването на инструмента е напълно безплатно за Вас.

10. За какви организации е предназначен инструментът за самооценка?

Инструментът за самооценка предоставя секторен анализ заедно със съответните препоръки за организации, активни в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) и образованието за възрастни. Тъй като процесът на европеизация на дадена организация оказва влияние върху различни сфери на дейност на организацията, инструментът за самооценка е структуриран с оглед на тези сфери. (вж. въпрос 7). Тези организационни дейности съществуват и в институции с различни интереси. Затова инструментът за самооценка предоставя значими резултати и за организации от други сектори.

11. Кой трябва да проведе самооценката на организация или предприятие?

Самооценката може да се направи от всеки член на организацията или предприятието. Препоръчваме различни служители да направят самооценката независимо един от друг. След това резултатите могат да се използват като основа за конструктивна дискусия относно (допълнителното) развитие на стратегия за европеизация.

12. Как да се подготвя за самооценка и с какви документи трябва да разполагам?

За да бъде валидна самооценката на организацията Ви, трябва да я познавате добре и да сте готови да се вгледате отблизо и честно да я оцените. Не се нуждаете от конкретна информация за самооценка, която би изисквала специфична организационна документация.

13. Колко време отнема самооценката?

Необходими са приблизително 30-45 минути за превеждане на самооценката.

14. Възможно ли е да се попълват само избрани теми от инструмента за самооценка?

Не, европеизацията е тема, която оказва влияние върху цялата организация. Затова сме възприели подход, при който организацията се оценява в нейната цялост. За да получите оценка на организацията си, трябва да попълните всички тематични области.

15. Мога ли да прекъсна самооценката и да продължа друг път?

Да. По време на самооценката може да кликнете върху „Запази и довърши по-късно“. Информацията ще се съхранява за срок от 6 месеца. За да продължите самооценката, просто влезте в профила си отново в рамките на този период. Моля, имайте предвид, че отговорите и профилът Ви ще бъдат автоматично изтрити, ако не направите самооценката в рамките на 6 месеца от датата на регистрация. В такъв случай може да си създадете нов профил със същия имейл адрес и да започнете самооценката отначало.

16. Мога ли да видя описанията на ситуациите и темите, преди да продължа със самооценката?

Не. Ще получите достъп до описанията на ситуациите и темите, след като влезете в профила си.

17. Мога ли да видя описанията на ситуациите и темите след приключване на самооценката?

Не. След като сте отговорили на последния въпрос и сте натиснали „изпрати“, не може отново да се върнете към списъка с теми. След това при всяко следващо влизане в профила Ви ще бъдат налични само резултатите Ви.

18. Мога ли да запазя резултатите от самооценката си?

Ще имате възможност да свалите и запазите резултатите си като PDF файл от страницата с резултати. Също така ще имате достъп до личната си страница с резултати при повторно влизане в профила Ви.

19. Как се оценява организацията ми за степента европеизация?

Всяко от четирите описания за дадена ситуация е свързано с даден резултат. Точките за всяка тематична област, както и общият резултат, се изчисляват съгласно избраните описания на ситуации. На базата на точките си ще получите оценка, която показва къде се намира организацията Ви в процеса си на европеизация. Тази оценка ще обхваща както индивидуални тематични области, така и общият Ви резултат. Всички теми и тематични области имат еднаква тежест в цялостната оценка на организацията Ви.

20. Как трябва организацията ми да разтълкува резултата от самооценката си?

Резултатът от самооценката е оценка на Вашата организация, която е свързана с процеса на европеизация в нея. На базата на тази информация ще получите препоръки за по-нататъшно развитие. Дадена организация може да се намира на различни етапи от развитието си, но те не се определят като „добри“ или „лоши“. Прогресивното мислене означава иницииране или провеждане на процес на развитие.

21. Позволено ли е да публикувам резултатите от самооценката си и препоръките за бъдещи действия?

Може да споделяте резултатите от самооценката си в рамките на Вашата организация. Не е разрешено обаче да разпространявате документ с резултатите от самооценката извън оценяваната организация. Моля разгледайте Правилата за ползване на инструмента за самооценка за повече информация.

22. Мога ли да видя резултатите на други организации, които са направили самооценка?

Не. Възможно е обаче да сравните резултатите си с анонимни резултати на други организации. Наред със сравнение с всички други организации, които са направили самооценката, може да сравнявате резултатите си с тези на организации от дадена държава, размер или сектор.

23. Как се гарантира поверителността на моите данни?

EU-Fundraising Association e.V. се отнася много сериозно към защитата на Вашите данни. Искаме да знаете кога събираме данни и как ги използваме. Предприели сме технически и организационни мерки, с които гарантираме спазване на законовите изисквания във връзка със защитата на данни. За повече информация, моля, прочетете Политиката за поверителност.

24. Защо трябва да си създавам профил, за да направя самооценката?

Създаването на профил на нашата платформа Ви дава възможност да имате постоянен достъп до личните си резултати. След това ще може да запазите напредъка си и да продължите самооценката на по-късен етап.

25. Какви са стандартите, заложени при създаване на инструмента за самооценка?

Инструментът за самооценка е базиран на знания в областта на организационно развитие и управление на промяната, както и на практически познания в областта на интернационализацията на организации. Към тези знания се добавят изводите от проучване, проведено в цяла Европа с участието на 520 участници от нашата целева група. Наред с това сме използвали познанията на нашия консорциум в областта на „интернационализация“ и „стратегическо управление“.

26. Кой е разработил инструмента за самооценка?

Инструментът за самооценка е разработен като част от европейския проект „Европеизация – инструмент за оценяване на организационната зрялост за европеизация на образователни институции“. В разработването му участват седем организации от Германия, България, Хърватия, Унгария и Кипър. Четири от тези седем организации имат опит в процеса на европеизация, а шест – в областта на организационното развитие. Всички партньорски организации осигуряват обучение и споделят интерес в европеизацията на свои членове и клиенти. Съгласно централния принцип за споделяне на знания, партньорите съвместно инвестираха своите експертни знания в разработването на онлайн инструмента за самооценка.

27. Необходима ли е външна подкрепа за разработване на стратегия за европеизация или интернационализация?

Една организация не може да делегира интернационализацията си на трета страна. Външната подкрепа обаче дава някои възможности: например, за външните консултанти е по-лесно да се справят с табута в организацията Ви. Заради опита си, те бързо могат да определят какви пречки могат да се очакват или кои теми не се разглеждат достатъчно изчерпателно. Външната подкрепа също така може да помогне за придвижване на проекта „интернационализация на организацията“, за да не изпадне той от дневния ред за сметка на други приоритети в ежедневната Ви дейност. Може да откриете допълнителна информация за външната подкрепа тук.

28. С кого мога да се свържа, ако срещам технически трудности при използване на инструмента за самооценка?

При технически трудности с онлайн платформата, моля, информирайте EU-Fundraising Association e.V. чрез формуляра за контакт.


Ако имате допълнителни въпроси във връзка с инструмента за самооценка, не се колебайте да се свържете с нас: assessment_at_eu-fundraising.eu